• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
ประชา
สัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับค่ะ | ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน กำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน | กำหนดชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน ช่วง วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี หากเลยกำหนดเสียค่าปรับและสามารถชำระภาษีค้างจ่ายได้ตลอดทั้งปี | ประกาศองค์การบิรหารส่วนตำลแม่สิน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้ปฏิบัติ | ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2559 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 | แจกฟรีกล้าไม้สัก พยุง แดง ประดุ่ ยูคาฯ สะเดา ยางนา มะค่า ติดต่อขอรับได้ที่ อบต.แม่สิน ติดต่อสอบถามคุณโฉม 0817859389 | ประกาศลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน
พันจ่าเอกสุรชัย ภูขมัง
ปลัด อบต.แม่สิน
นายศรีลัง เจริญ
นายก อบต.แม่สิน
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
News & Events
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
  • สถานะ
   เลขที่
   หัวข้อ
   วันที่
  ของดี...
  ตำบลแม่สิน
  ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน