ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุขฯ
bulletส่วนการศึกษาฯ
bulletส่วนส่งเสริมการเกษตร
dot
dot
bulletประวัติการจัดตั้งกองทุน
bulletโครงสร้างกองทุน
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบของกองทุน
bulletแผนการบริหารจัดการ
bulletกิจกรรมของกองทุน
bulletการประเมินกองทุน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletการติดตามประเมินแผน
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
dot
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ทุกข์
bulletขั้นตอนการร้องเรียน/ทุกข์
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletระยะเวลาการให้บริการ
bulletข่าวสารสภา
bulletการคัดเลือกครูสอนดี
bulletทุนการศึกษา
bulletคู่มือประชาชน
dot
dot
bulletรับสมัครพนักงานจ้าง
bulletประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
bulletประกาศผลสอบ
dot
dot
bulletบ่อน้ำพุร้อน
bulletน้ำตกตาดช้างน้ำ
bulletน้ำตกแม่ตึ๋น
bulletไม้สักกลายเป็นหิน
dot
dot


ตลาดงานกรมจัด
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปทหัวใจใหม่
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วม
ประชาคมอาเซียน
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.


ประวัติการจัดตั้งกองทุน

 

      ประวัติการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน     


 

            กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นนวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลเป็นผู้ดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามความพร้อมและความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 มาตรา 47 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สินเล็งเห็นความสำคัญในสุขภาพของประชากรในตำบล จึงสมัครขอเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2553 ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2552 และได้รับการตอบรับการเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนฯ ดังกล่าว จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 จากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สินได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ 

           1. คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบลแม่สิน โดยมาจากหลายฝ่ายด้วยกัน จำนวน 17 คน
           2. ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ ในชื่อบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” จำนวน 1 บัญชี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สินได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 4 คน จากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบลแม่สินทั้งหมด 17 คน เป็นผู้ตรวจสอบดูแลและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีฯ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 คน คือ  

                2.1 นายศรีลัง   เจริญ               นายก อบต.แม่สิน           เป็นประธานกรรมการ

 

                2.2 นายไฉน   บุรี                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                 เป็นรองประธานกรรมการ

 

                2.3 นายจำนง   นันทะกมล          หน.สอ.บ้านสะท้อ           เป็นกรรมการ

                2.4 นายเกรียงศักดิ์   ทองแซม     ปลัด อบต.แม่สิน             เป็นกรรมการและเลขานุการ

 
           โดยมีเงื่อนไขในการเบิกจ่าย คือ คณะกรรมการฯ จำนวน 4 คน ผู้มีอำนาจเบิกจ่าย 2 ใน 4 คน และต้องมีประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นหนึ่งในผู้ลงนามเบิกจ่ายทุกครั้ง
           3. จัดสรรเงินสมทบเข้าบัญชีกองทุนฯ ในข้อ 2 ในอัตราส่วนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2552 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน เป็น อบต. ขนาดกลางจะต้องสบทบเงินเข้ากองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2553 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สินได้จัดสรรเงินสบทบกองทุนฯ เป็นจำนวน 154,848 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

           จากนั้น ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ระหว่าง "นายภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก กับ นายศรีลัง เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน" โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน และผูกพันตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของการดูแลสุขภาพของประชาชนร่วมกันของ 2 องค์กร


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน
ที่อยู่ :  เลขที่ 209 ตำบลแม่สิน อำเภอ : ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :สุโขทัย     รหัสไปรษณีย์ :64130
เบอร์โทร :  0-5591-1968