ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนสาธารณสุขฯ
bulletส่วนการศึกษาฯ
bulletส่วนส่งเสริมการเกษตร
dot
dot
bulletประวัติการจัดตั้งกองทุน
bulletโครงสร้างกองทุน
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบของกองทุน
bulletแผนการบริหารจัดการ
bulletกิจกรรมของกองทุน
bulletการประเมินกองทุน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletการติดตามประเมินแผน
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
dot
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ทุกข์
bulletขั้นตอนการร้องเรียน/ทุกข์
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletระยะเวลาการให้บริการ
bulletข่าวสารสภา
bulletการคัดเลือกครูสอนดี
bulletทุนการศึกษา
bulletคู่มือประชาชน
dot
dot
bulletรับสมัครพนักงานจ้าง
bulletประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
bulletประกาศผลสอบ
dot
dot
bulletบ่อน้ำพุร้อน
bulletน้ำตกตาดช้างน้ำ
bulletน้ำตกแม่ตึ๋น
bulletไม้สักกลายเป็นหิน
dot
dot


ตลาดงานกรมจัด
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปทหัวใจใหม่
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วม
ประชาคมอาเซียน
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.


วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน


1. เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ สำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในตำบลแม่สิน ได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน

2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายแม่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

4. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขของจังหวัดสุโขทัย


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน
ที่อยู่ :  เลขที่ 209 ตำบลแม่สิน อำเภอ : ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :สุโขทัย     รหัสไปรษณีย์ :64130
เบอร์โทร :  0-5591-1968