ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletส่วนสาธารณสุขฯ
bulletส่วนการศึกษาฯ
bulletส่วนส่งเสริมการเกษตร
bulletส่วนสวัสดิการสังคม
dot
dot
bulletประวัติการจัดตั้งกองทุน
bulletโครงสร้างกองทุน
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบของกองทุน
bulletแผนการบริหารจัดการ
bulletกิจกรรมของกองทุน
bulletการประเมินกองทุน
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletข้อบัญญัติ
bulletการติดตามประเมินแผน
bulletแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
dot
dot
bulletโครงการลดขั้นตอนการทำงาน
bulletรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ทุกข์
bulletขั้นตอนการร้องเรียน/ทุกข์
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletระยะเวลาการให้บริการ
bulletข่าวสารสภา
bulletการคัดเลือกครูสอนดี
bulletทุนการศึกษา
bulletคู่มือประชาชน
dot
dot
bulletรับสมัครพนักงานจ้าง
bulletประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
bulletประกาศผลสอบ
dot
dot
bulletบ่อน้ำพุร้อน
bulletน้ำตกตาดช้างน้ำ
bulletน้ำตกแม่ตึ๋น
bulletไม้สักกลายเป็นหิน
dot
dot


ตลาดงานกรมจัด
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อปทหัวใจใหม่
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วม
ประชาคมอาเซียน
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.


กิจกรรมของกองทุน

 

   กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน 


 ปีประมาณ 2554

 กิจกรรมที่กองทุนจะสนับสนุนสามารถแยกได้เป็น  4  ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ด้าการจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ - จัดทำ 1 โครงการ คือ

 

โครงการค่ายความรู้ สู้ภัยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ประจำปี 2554

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้เรียนรู้ โดยผ่านฐานกิจกรรมต่างๆในค่าย คือ โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน การใช้ยา การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการประเมินผลเบาหวานด้วยตนเอง
 2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้เรียนรู้ โดยผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ในค่าย คือ โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน การใช้ยา การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการประเมินผลความดันโลหิตด้วยตนเองด้วยตนเอง 
 3. เพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนใน ผู้ป่วยเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และดูแลสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 4. ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงรู้แนวทางการคัดกรองและได้ทำกิจกรรมลดเสี่ยง อัมพฤกษ์ อัมพาต

ภาพกิจกรรม


 

 


ประเภทที่ 2 ด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข - จัดทำ 1 โครงการ คือ

 

 โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0-3 ปี ประจำปี 2554

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อลดอัตราการขาดสารอาหารโปรตีนและพลังงานในเด็ก 0-3 ปี ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 7
 2. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก 0-3 ปีมีความรู้เข้าใจในเรื่องโภชนาศึกษา สำหรับเด็ก 0-3 ปี อย่างถูกต้อง 
 3. เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์ (สำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงต่ำกว่า 6 ปี)

 ภาพกิจกรรม

 

 

 

 ประเภทที่ 3 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น - จัดทำ 2 โครงการ คือ

 

โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชน สุขภาพดี วิถีไทย ประจำปี 2553 (งบประมาณ 2554)

 วัตถุประสงค์

 1. เป็นเวทีรวบรวมและนำเสนอผลงานประจักษ์ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา
 2. เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพของตำบลแม่สิน 
 3. เป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน หน่วยงานภาคีในตำบลแม่สิน ตลอดจนประชาชนทุกระดับให้เกิดการตื่นตัว ในการแสวงหารูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการกับปัญหาสุขภาพ และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
 4. บุคลากรสาธารณสุขได้แสดงศักยภาพของการเป็นผู้นำทางวิชาการการให้บริการประชาชน จากการแสวงหารูปแบบการทำงานที่ทำให้บรรลุประสิทธิภาพประสิทธิผล
 5. สร้างแรงจูงใจ/ขวัญกำลังใจ ชื่นชม เชิดชูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีความรู้ความสามารถ
 6. คัดเลือกผลงานเด่นเข้าสู่เวทีการประกวดระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป
 7. ได้ผลงานที่เป็น Best Practice และเป็นคลังความรู้ของตำบลการค้นคว้าและขยายผลต่อไป
 8. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการสุขภาพชุมชน

 ภาพกิจกรรม

 

 

 

 โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ประจำปี  2554

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือน ผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียน นักเรียนและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ร่วมมือในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
 2. เพื่อลดอัตราป่วยและตายของผู้ป่วยโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ 
 3. เพื่อควบคุมอัตราป่วยด้วยโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะให้ได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 4. เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันยุงที่ถูกต้อง
 5. เพื่อกำจัด ควบคุมหรือทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงทุกชนิดในชุมชน/ในสถานบริการและโรงเรียน ได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

 ภาพกิจกรรม

 

 

  

ประเภทที่ 4 ด้านการบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ - จัดทำ 1 โครงการ คือ

 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน  ประจำปี  2554

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการวางแผนพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 2. เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สินสามารถดำเนินการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 3. เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สินสามารถดำเนินการอย่างมีระบบ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 ภาพกิจกรรม

 

 


 


 ปีงบประมาณ 2553

 กิจกรรมที่กองทุนจะสนับสนุนสามารถแยกได้เป็น  4  ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ด้าการจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ - ไม่มีการจัดทำโครงการ

ประเภทที่ 2 ด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข - ไม่มีการจัดทำโครงการ

ประเภทที่ 3 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น - จัดทำ 1 โครงการ คือ

  

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  ประจำปี  2553

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือน ผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียน นักเรียนและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ร่วมมือในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
 2. เพื่อลดอัตราป่วยและตายของผู้ป่วยไข้เลือดออก
 3. เพื่อควบคุมอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้ได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 4. เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันยุงลายที่ถูกต้อง
 5. เพื่อกำจัด ควบคุมหรือทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในชุมชน/ในสถานบริการและโรงเรียน ได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

 ภาพกิจกรรม

 


 

 ประเภทที่ 4 ด้านการบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ - จัดทำ 1 โครงการ คือ

  

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน  ประจำปี  2553

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการวางแผนพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 2. เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สินสามารถดำเนินการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 3. เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สินสามารถดำเนินการอย่างมีระบบ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ภาพกิจกรรม

 


  Copyright © 2010 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน
ที่อยู่ :  เลขที่ 209 ตำบลแม่สิน อำเภอ : ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :สุโขทัย     รหัสไปรษณีย์ :64130
เบอร์โทร :  0-5591-1968